ONESTOPMEDICALSHOP.BE Privacy Policy en cookie-policy

Laatst bijgewerkt op: 16/05/2020

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving heeft de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2020. 

Uw privacy is voor ons van groot belang, om die reden houden we ons strikt aan de privacywetgeving in de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw gegevens altijd voor het doel gebruiken waarvoor u ze met ons heeft gedeeld heeft. In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we precies doen met de informatie welke u met ons deelt en hoe we ervoor zorgen dat deze informatie veilig wordt opgeslagen.

Als u vragen hebt, of als u wilt weten wat we precies over u weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We doen onze uiterste best om uw vragen altijd zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Over deze Policy

Deze Privacyverklaring legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") in uw hoedanigheid van klant, leverancier of, zelfstandige contractor(s) van ONESTOPMEDICALSHOP.BE verzamelen, delen en gebruiken. Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.

Voor de toepassing van deze Policy, treedt ONESTOPMEDICALSHOP.BE op als verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Neem alstublieft de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met info@onestopmedicalshop.be.

Welke Persoonsgegevens verzamelt ONESTOPMEDICALSHOP.BE en waarom?

Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

De persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, en de redenen waarvoor we deze verwerken, omvatten:

Waarom we het verzamelen

Categorieën van Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Aankoop en verkoopadministratie en  -betaling

- Identificatiegegevens;

- economische en financiële informatie;

 

- Contractuele noodzaak;

- Naleving van een wettelijke verplichting

Interne rapportering voor economische doeleinden

- Identificatiegegevens;

- economische en financiële informatie;

- ondernemingsnummers;

- Naleving van een wettelijke verplichting

- Gerechtvaardigd belang van ONESTOPMEDICALSHOP.BE: interne analyse van economische activiteiten

ONESTOPMEDICALSHOP.BE verzamelt voor elke van deze doeleinden slechts de gegevens die zij strikt noodzakelijk acht om het beoogde doel te bereiken. ONESTOPMEDICALSHOP.BE verzamelt nooit gegevens die opgeslagen zouden worden in de producten die verkocht worden. 

ONESTOPMEDICALSHOP.BE gebruikt de Persoonsgegevens die we van u verzamelen normaal enkel voor de doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Aan wie geeft ONESTOPMEDICALSHOP.BE uw Persoonsgegevens door?

We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers :

 1. aan derde partijen : dienstverleners, leveranciers en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit heeft betrekking op mededelingen aan derde partijen en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met de diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data analyse,.
 2. aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is of wettelijk verplicht is
 3. vanwege de geldende wetgeving of regulering,
 4. om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of
 5. om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen.
 6. aan onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
 7. aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Policy.
 8. aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben gekregen voor deze mededeling.

Deelt ONESTOPMEDICALSHOP.BE je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer Editie persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen ( zoals facebookfanpagina’s en campagnes ) zal een ONESTOPMEDICALSHOP.BE je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal ONESTOPMEDICALSHOP.BE zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

Je kan steeds via info@onestopmedicalshop.be  vragen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de Editie heeft voorzien.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en een absolute prioriteit. Om uw privacy op een goede manier te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld
 2. Wij maken gebruik van een met SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wordt
 3. De toegang tot persoonsgegevens (vertrouwelijke gegevens) wordt door ons met behulp van gedetailleerde logbestanden bijgehouden, deze logbestanden worden regelmatig en zorgvuldig in de gaten gehouden
 4. Tot slot nemen we diverse niet nader te noemen maatregelen om persoonsgegevens (on)zichtbaar af te schermen, te beveiligen tegen onbevoegde en kwaadwillige toegang. 

Uw rechten betreffende gegevensbescherming

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je ONESTOPMEDICALSHOP.BE contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 1. Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens.
 2. Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die ONESTOPMEDICALSHOP.BE verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 3. Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die ONESTOPMEDICALSHOP.BE verwerkt, definitief te wissen. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 4. Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Editie te bevriezen, zonder deze te wissen. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 5. Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door ONESTOPMEDICALSHOP.BE van je persoonsgegevens. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
 6. Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 7. Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 8. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door info@onestopmedicalshop.be   te contacteren.

Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, contact@apd-gba.be , www.gegevensbeschermingsautoriteit.be , tel: +32 2 427 48 00.

Bewaartermijn

ONESTOPMEDICALSHOP.BE houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat je persoonsgegevens inactief zijn of nadat de klantenrelatie werd beëindigd. Indien de wet kortere bewaartermijnen oplegt in specifieke gevallen, houdt ONESTOPMEDICALSHOP.BE zich hieraan.

Monitoring

ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich het recht voor om alle IT systemen, fysieke ruimtes van de onderneming en/of werk gerelateerde activiteiten te monitoren om ONESTOPMEDICALSHOP.BE te beschermen en om het adequaat gebruik te verzekeren van de middelen en informatiemiddelen van ONESTOPMEDICALSHOP.BE in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Cookies

Wij maken op deze website enkel gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

 1. Doormiddel van een zogenaamd permanente cookie herkennen we u bij een volgend bezoek. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld taalvoorkeuren opslaan. U kunt deze verwijderen via uw browser.
 2. Sessie cookies zijn tijdelijke cookies (ze worden verwijderd na het sluiten van je browser) en laten ons zien welke pagina’s je bekijkt om zo de website verder te optimaliseren.
 3. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen aan deze Policy

Wanneer onze website wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, denk bijvoorbeeld aan e-mail en onze website, te laten weten als we onze privacyverklaring hebben aangepast.