1. INLEIDENDE BEPALING

De bijzondere voorwaarden van elke verkoop (gekochte voorwerpen, prijzen, afspraken enz.) en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het volledige contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop op de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE. Zij annuleren en vervangen elke eventuele eerdere mededeling (behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, tegensprekelijk goedgekeurd door de partijen).

Het is belangrijk dat u elk van de volgende voorwaarden leest, begrijpt en aanvaardt, want elke verkoop op de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE is onderworpen aan dit contractuele kader en meer bepaald aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Het staat de klant (zie definitie hierna) die niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vrij geen bestellingen te doen op de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE.

Dit voorwoord maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

2. IDENTITEIT VAN ONESTOPMEDICALSHOP.BE

One Stop Medical Shop BV

BTW/Ond.nr. BE0783291727

Museumstraat 46

9881 Bellem

3. DEFINITIES

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

3.1. ONESTOPMEDICALSHOP.BE: De One Stop Medical Shop BV die zijn producten op deze website te koop aanbiedt.

3.2. Klant: Elke handelingsbekwame natuurlijke of rechtspersoon die een of meer producten bestelt op de website. De klant kan een particulier of een niet-particulier karakter hebben.

3.3. AVV: deze algemene verkoopvoorwaarden.

3.4. Bestelling: verzoek dat de klant op de website heeft ingediend om een verkoopovereenkomst tussen de ONESTOPMEDICALSHOP.BE en de klant te sluiten voor een of meer producten die op de website te koop worden aangeboden.

3.5. Productfiche: alle informatie (teksten, foto's, grafieken, classificatiesysteem volgens rubriek, ...) met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website.

3.6. Producten: alle goederen die ONESTOPMEDICALSHOP.BE op de website te koop aanbiedt en die omschreven worden in artikel 6 van deze AVV.

3.7. Site: de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE waarop de producten te koop worden aangeboden aan de klant. De website is toegankelijk op de volgende adressen, afhankelijk van het land waar de klant zich op het ogenblik van de verkoop bevindt: www.onestopmedicalshop.be, etc…

3.8. Transactie: alle handelingen, beveiligde verrichtingen, toestemmingen en goedkeuringen met betrekking tot de betaling van de bestelde producten door middel van een bankkaart of van elk ander virtueel betaalmiddel dat op de website wordt voorgesteld.

4. AANVAARDING VAN DE AVV

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze AVV en verklaart ze, door zijn bestelling, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de AVV.

5. PRODUCTEN

Overeenkomstig de wetgeving van elk land waar ONESTOPMEDICALSHOP.BE via zijn website producten te koop aanbiedt, worden op de website enkel geneesmiddelen verkocht waarvoor een vergunning voor het in de handel werd verkregen in het betrokken land en die zonder medisch voorschrift worden verstrekt.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verklaart handelingsbekwaam te zijn.

De klant verbindt zich ertoe om, overeenkomstig deze AVV, exacte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

De klant is houder van de bankkaart waarmee het/de op de website bestelde product(en) overeenkomstig deze AVV zal (zullen) worden betaald of verklaart een passende machtiging hiertoe te hebben verkregen van de houder.

De particuliere klant verklaart dat hij de op de website bestelde producten of een deel ervan niet zal doorverkopen en verzekert zich ervan dat, indien hij niet de ontvanger van de producten is, de ontvanger eveneens zal afzien van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de producten.

7. BESTELLING

7.1. De klant surft naar de website, vult zijn winkelmandje en bestelt de producten die hij op de website gekozen heeft zoals beschreven in dit artikel.

Elke bestelling op deze website doorloopt diverse fasen. Elke fase wordt afgerond door op een bevestigingspictogram te 'klikken'.

Het bestellen verloopt volgens een logisch en transparant proces dat de klant gemakkelijk kan volgen dankzij een passende lay-out en grafische vormgeving.

Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de benaming of de presentatie een verplichting inhoudt die door de gemiddelde internetgebruiker zou worden begrepen, is hij gebonden door zijn klik. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen met de benamingen 'Bevestiging' en 'Betaling' of elke soortgelijke andere benaming.

Tijdens het bestelproces kan de klant fouten corrigeren en de taal aangeven waarin de overeenkomst kan worden gesloten als er meerdere talen beschikbaar zijn.

Het bestelproces is zo opgevat dat de gebruiker gemakkelijk kan begrijpen welke betaalmiddelen aanvaard worden, welke leveringswijzen mogelijk zijn en wat de bijbehorende kosten zijn.

7.2. Alle informatie die de klant tijdens het invoeren van de gegevens over zijn bestelling verstrekt, is bindend voor hem. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is in geen geval aansprakelijk voor fouten die de klant heeft gemaakt bij het verstrekken van zijn contactgegevens of die van de ontvanger van de bestelde producten (meer bepaald leveringsadres, facturatieadres), voor vertraging bij de levering of voor de niet-levering van de bestelde producten ten gevolge van de bovengenoemde fouten.

7.3. De automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

7.4. ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich het recht voor de bestelling niet te valideren, met name in de volgende gevallen (deze lijst is niet beperkend):

- als de bestelde producten niet in voorraad zijn. ONESTOPMEDICALSHOP.BE biedt op de website enkel producten aan die voorradig zijn. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Bij een bestelling van een product dat, om welke reden ook, niet meer in voorraad is, zal ONESTOPMEDICALSHOP.BE de klant hiervan op de hoogte brengen en de bestelling annuleren voor het product dat niet in voorraad is;

- indien de uitgever van de door de klant gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren of bij een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling;

- bij fraude of een redelijk vermoeden van fraude door een klant;

- bij een bestelling van een grote hoeveelheid van eenzelfde product door een particuliere klant of voor eenzelfde leveringsadres;

- indien een contra-indicatie, een medicatie- of therapeutisch risico of een risico op interactie wordt vastgesteld met betrekking tot de bestelde producten;

- in geval van misbruik van het betwistingsrecht en/of meerdere onrechtmatige klachten van de klant met betrekking tot een of meer van zijn bestellingen.

In een dergelijk geval worden de sommen die de klant eventueel al gestort heeft, volledig terugbetaald en worden de verkoopovereenkomst en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, geannuleerd.

7.5. Meteen na ontvangst en validatie van de bestelling stelt ONESTOPMEDICALSHOP.BE de klant van de aanvaarding van de bestelling in kennis door hem een bevestigingsmail te sturen op het adres dat hij bij het invoeren van zijn bestelling heeft vermeld. De verkoop wordt pas geacht gesloten te zijn na verzending van deze bestelbevestiging.

De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze bevestigingsmail te bewaren, alsook een kopie van deze AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op te slaan op een duurzame gegevensdrager (d.w.z. elk instrument dat de klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE in staat stelt voor de klant persoonlijk bestemde informatie op te slaan opdat hij er later naar kan verwijzen gedurende een periode die aangepast is aan de doeleinden waarvoor de informatie bestemd is, en waarmee de opgeslagen informatie in identieke vorm kan worden gereproduceerd).

7.7. De klant stemt ermee in de factuur voor de bestelling in elektronische vorm te ontvangen.

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de met de transactie belaste organisatie verbindt ONESTOPMEDICALSHOP.BE zich ertoe de bestelde producten naar de klant te laten verzenden op het leveringsadres dat bij de bestelling werd vermeld, doorgaans binnen een termijn van 1 tot 7 werkdagen naargelang de bestemming, voor groepsaankopen geldt een verzendingstermijn van 10 tot 15 werkdagen. Alle details over de leveringsvoorwaarden en -termijnen zijn beschikbaar op de website. De klant begrijpt dat deze termijn en de termijnen die eventueel op de website worden vermeld, vrijblijvend zijn en dat ze kunnen verschillen naargelang de omstandigheden. Hun vermelding vormt in geen geval een verbintenis voor ONESTOPMEDICALSHOP.BE, dat niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van langere leveringstermijnen, voor zover de wettelijke termijn wordt nageleefd.

8.2. Mocht ONESTOPMEDICALSHOP.BE zich er evenwel toe verbinden de producten binnen een bepaalde termijn te leveren en het daar uiteindelijk niet in slaagt, om welke reden ook, zal ONESTOPMEDICALSHOP.BE zo snel mogelijk de klant hiervan in kennis stellen. De klant kan ONESTOPMEDICALSHOP.BE dan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager gelasten de levering binnen een billijke bijkomende termijn uit te voeren. Indien ONESTOPMEDICALSHOP.BE geen gevolg geeft aan die eis, kan de klant de verkoopovereenkomst opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager.

In een dergelijk geval is ONESTOPMEDICALSHOP.BE verplicht het totale gestorte bedrag uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst terug te betalen aan de klant.

8.3. Door te bestellen verbindt de klant zich tot het betalen van alle huidige en toekomstige taksen, rechten, belastingen en andere kosten die verschuldigd zijn uit hoofde van de levering van de bestelde producten. ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4. De levering gebeurt volgens de voorwaarden en door de vervoerders die op de website worden aangegeven.

8.5. Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant de staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden op de meegeleverde bijsluiter. Indien een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, wordt de klant of de ontvanger aangeraden bij de levering het nodige voorbehoud te maken bij de vervoerder en/of via de contactpagina contact op te nemen met ONESTOPMEDICALSHOP.BE.

8.6. Indien een pakket niet in ontvangst werd genomen nadat de vervoerder meermaals (maximaal drie keer) is langsgekomen, wordt het naar ONESTOPMEDICALSHOP.BE teruggestuurd en wordt de klant hierover per e-mail ingelicht. De klant kan een extra levering vragen en moet daar dan zelf de kosten voor dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8.7. Elk risico op verlies of beschadiging van de op de website bestelde producten gaat over op de klant zodra die de producten heeft ontvangen, dus wanneer de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, deze producten daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

9. KLACHTEN

9.1. In geval van een zichtbaar en/of kwaliteitsgebrek aan een artikel of een ander gebrek dat de klant bij de levering heeft vastgesteld, verbindt de klant zich ertoe zo snel mogelijk met ONESTOPMEDICALSHOP.BE contact op te nemen om hiervan melding te maken. In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe het vastgestelde gebrek zo duidelijk en volledig mogelijk te beschrijven. Het is raadzaam ONESTOPMEDICALSHOP.BE van deze klachten in kennis te stellen via de contactpagina (contactformulier, e-mail, telefoon of briefwisseling).

9.2. Bij ONESTOPMEDICALSHOP.BE ingediende klachten worden beantwoord binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere behandelingstermijn zal vergen, verzendt ONESTOPMEDICALSHOP.BE binnen veertien (14) dagen een antwoord ter bevestiging van de ontvangst met een indicatie van de termijn binnen dewelke de klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

9.3. De klant begrijpt dat hij geen klachten kan indienen die niet onderbouwd zijn met concrete en aangetoonde elementen. ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich het recht voor geen bestellingen meer te aanvaarden van een klant die misbruik maakt van zijn recht om klachten in te dienen uit hoofde van dit artikel. Er wordt overeengekomen dat er sprake is van een dergelijk misbruik wanneer eenzelfde klant bij vorige bestellingen meerdere klachten heeft ingediend zonder ze met concrete en aangetoonde elementen te onderbouwen.

10. PREAMBULE

10.1. De particuliere klant die aankoopt voor eigen gebruik heeft het recht om zonder boetes en zonder vermelding van redenen zijn bestelling te herroepen.

Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant of de door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is, het of de bestelde product(en) daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

10.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurt de  particuliere klant binnen de hierboven aangegeven termijn het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wil te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar ONESTOPMEDICALSHOP.BE:

- Hetzij via de Contactpagina;

- Hetzij per e-mail op het volgende adres: info@ONESTOPMEDICALSHOP.BE .

Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoeft de klant enkel vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

10.3. De klant verbindt zich ertoe het product zo snel mogelijk of uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na de kennisgeving van zijn wil om de bestelling te herroepen, te verzenden naar ONESTOPMEDICALSHOP.BE (Museumstraat 46 9881 Bellem, België). Die termijn wordt geacht nagekomen te zijn als de klant het product vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen heeft teruggestuurd.

De klant wordt gevraagd het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

10.4. De klant betaalt alle directe kosten voor de verzending van het product.

10.5. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaalt ONESTOPMEDICALSHOP.BE alle door de klant gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ONESTOPMEDICALSHOP.BE had voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat ONESTOPMEDICALSHOP.BE in kennis is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. ONESTOPMEDICALSHOP.BE betaalt de klant terug met het betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk met de klant werd overeengekomen een ander betaalmiddel te gebruiken. Aan deze terugbetaling mogen hoe dan ook geen kosten verbonden zijn voor de klant.

ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan de terugbetaling uitstellen tot het de producten heeft ontvangen of tot de klant heeft bewezen dat hij de producten heeft verzonden. De geldige datum is die van het eerste van deze feiten dat zich heeft voorgedaan.

10.6. De klant kan evenwel aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Tussen de klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, behalve voor testdoeleinden, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.

10.7. De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten:

- alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om veiligheids- en traceerbaarheidsredenen, overeenkomstig de geldende Belgische regelgeving;

- verzegelde producten die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden en waarvan het zegel na de levering door de klant werd verbroken;

- producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

10.8. De niet-particuliere klant heeft het recht van zijn bestelling af te zien VOOR de verzending van het pakket door ONESTOPMEDICALSHOP.BE, weliswaar zal een forfaitaire vergoeding voor de gemaakte kosten door ONESTOPMEDICALSHOP.BE verplicht zijn van 30% van de waarde van de bestelde goederen. Voor deze forfaitaire vergoeding geldt een betaalverplichting door de niet-particuliere klant. ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich daarnaast nog het recht voor om desgevallend een hogere schade te bewijzen en te vorderen in vergoeding van de niet-particuliere klant.

11. PRIJS

11.1. De vervoerkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs die op de productfiches staat aangegeven.

11.2. De prijs die aan het einde van het bestelproces en in de bestelbevestiging wordt aangegeven, is de definitieve prijs inclusief alle belastingen. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelings-, verpakkings- en bewaringskosten en de vervoerkosten.

11.3. De op de website aangegeven prijzen zijn enkel geldig op de besteldatum. ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich het recht voor ze op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. BETALING

12.1. De prijs van de producten moet op de dag van de bestelling contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de website worden voorgesteld.

12.2. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die voor de transactie worden aangewend, met name als gevolg van piraterij, en tegen eventuele betwistingen over de betaling van een bestelling, is toevertrouwd aan een online betaalplatform Mollie.

12.3. Overeenkomstig punt 7.4 hierboven wordt de bestelling pas effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie hun toestemming hebben gegeven om de transactie met betrekking tot de bestelling uit te voeren. Indien de instelling voor de beveiligde bankbetaling of Mollie de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant onmiddellijk hiervan in kennis gesteld op de interface van Mollie.

12.4. De informatie over de bestelling is het voorwerp van een automatische gegevensverwerking waarvoor Mollie de verantwoordelijke is. Deze automatische gegevensverwerking is erop gericht fraude met bankkaarten te bestrijden. Mollie en ONESTOPMEDICALSHOP.BE zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Indien de gegevens met betrekking tot de bestelling niet worden verstrekt, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, valse verklaringen of onregelmatigheden kunnen de persoonsgegevens met betrekking tot de bijbehorende bestelling worden opgenomen in een betalingsincidentenbestand.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

13.2. ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de samenstelling van de producten die de fabrikanten hebben doorgevoerd.

13.3. Behalve bij overlijden van de klant of lichamelijk letsel ten gevolge van een handeling of nalatigheid van ONESTOPMEDICALSHOP.BE waarvoor ONESTOPMEDICALSHOP.BE aansprakelijk kan worden gesteld, blijft de aansprakelijkheid van ONESTOPMEDICALSHOP.BE in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

13.4. ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine vergissingen of nalatigheden die zich zouden voordoen ondanks alle voorzorgen, genomen bij de presentatie van de producten. Zo worden de foto's op de website enkel ter informatie getoond. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De informatie op de productfiches is enkel indicatief. De klant verbindt zich ertoe de bijsluiter van de fabrikant of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. Deze bijsluiter bevat de informatie (en met name de doses en contra-indicaties) waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden.

13.5. De website bevat links naar andere websites. ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE hebben geplaatst.

14. GARANTIE

14.1. Op alle bij ONESTOPMEDICALSHOP.BE gekochte producten zijn de wettelijke garanties van toepassing.

Indien de  particuliere klant zich beroept op de wettelijke overeenstemmingsgarantie, zal deze:

- over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product beschikken om actie te ondernemen;

- kunnen kiezen tussen herstelling of vervanging van het product

- vrijgesteld zijn van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product tijdens de zes maanden die volgen op de levering van het product.

De wettelijke overeenstemmingsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de eventuele toegestane handelsgarantie.

Indien de particuliere klant beslist de wettelijke overeenstemmingsgarantie in te roepen en het product naar ONESTOPMEDICALSHOP.BE terug te sturen, zijn de kosten voor de terugzending van het niet-conforme product ten laste van ONESTOPMEDICALSHOP.BE voor zover de terugzending gebeurt via de diensten die ONESTOPMEDICALSHOP.BE de klant heeft voorgesteld. Als de  particuliere klant een andere, duurdere dienst kiest, dient hij het verschil te betalen. Tijdens de volledige teruggaveprocedure draagt de particuliere klant echter alle risico's die verbonden zijn aan het verlies van het product. De terugzendingskosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of inbegrepen zijn bij de eventuele terugbetaling.

14.2. ONESTOPMEDICALSHOP.BE is in geen geval aansprakelijk voor de niet-naleving van de wet- en regelgeving in het land van ontvangst, onverminderd de toepassing van bindende bepalingen in het land van ontvangst.

De particuliere klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat op de website van ONESTOPMEDICALSHOP.BE beschikbaar is onder de rubriek 'Contact'.

14.3 De niet-particuliere klant beschik over een garantietermijn van 1 jaar na de levering van het product.

15. GROEPSAANKOPEN

15.1. Inschrijven als Klant voor een groepsaankoop is gratis. Pas nadat de Klant het persoonlijk voorstel heeft ontvangen, beslist hij om het voorstel wel of niet te accepteren. ONESTOPMEDICALSHOP.BE houdt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te verwijderen.

15.2 De Klant is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor ONESTOPMEDICALSHOP.BE verifieerbaar adres, of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen of vergelijkbare buitenlandse instantie.

15.3 Door inschrijving op de site bevestigt de Klant de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring te hebben gelezen en aanvaard.

15.4 De Klant kan zich op elk ogenblik uitschrijven zolang hij de definitieve aankoopprijs niet goedgekeurd heeft. Zodra de Klant het definitieve persoonlijk aanbod aanvaard heeft, is hij gehouden de volledige koopsom te voldoen.

15.5  Klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is, voor zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden. Indien deze gegevens wijzigen, zal dit telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan ONESTOPMEDICALSHOP.BE

15.6 Klant  kan door ONESTOPMEDICALSHOP.BE worden uitgesloten van volgende groepsaankopen indien hij onvoldoende informatie verstrekt om een goede dienstverlening mogelijk te maken. Dit wordt door ONESTOPMEDICALSHOP.BE beoordeeld.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

Teksten, lay-out, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen van de website worden beschermd door auteursrechten en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag niet gekopieerd worden. Hij mag noch gewijzigd, nog op een andere website geplaatst, noch in welke vorm ook gepubliceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ONESTOPMEDICALSHOP.BE. Deze website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. ONESTOPMEDICALSHOP.BE geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval toestemming om zijn intellectuele eigendom of die van derden te gebruiken.

17. ONESTOPMEDICALSHOP.BE en gegevensbescherming

17.1 ONESTOPMEDICALSHOP.BE  en de klant onderkennen dat in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Partijen houden zich ieder aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.

17.2 De Klant onderkent dat ONESTOPMEDICALSHOP de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden heeft verkregen en verwerkt zoals vermeld in het Privacystatement.

18. WIJZIGING VAN DE DIENSTEN OF VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

18.1. ONESTOPMEDICALSHOP.BE behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan zijn website, zijn procedures en zijn AVV.

18.2. De AVV die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant zijn de referentievoorwaarden tenzij een administratieve of overheidsinstantie een wijziging van deze voorwaarden oplegt. In dat geval kunnen deze wijzigingen van toepassing zijn op bestellingen voorafgaand aan de wijziging.

19. DIVERSE BEPALINGEN

19.1. De klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE komen overeen dat, indien een van de bepalingen van de AVV om welke reden ook nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling.

19.2. De klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE komen overeen dat de uitwisselingen van informatie die nodig zijn om aan deze AVV te voldoen, elektronisch kunnen gebeuren. Alle elektronische communicatie tussen beide partijen heeft dezelfde bewijskracht als een schrijven op papier.

Een afgedrukte versie van de AVV en van een eventuele elektronisch kennisgeving wordt in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze contractuele relatie aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

19.3. De klant noch ONESTOPMEDICALSHOP.BE kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van gevallen van overmacht (zoals omschreven in de Belgische rechtspraak).

19.4. Elke mededeling of kennisgeving die ONESTOPMEDICALSHOP.BE aan de klant doet, wordt geacht geldig te zijn wanneer zij verzonden werd naar het elektronisch adres dat de klant heeft aangegeven, zelfs als dat niet meer geldig is.

20. Geschillenbeslechting

20.1. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze AVV verbinden de klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke oplossing te komen.

ONESTOPMEDICALSHOP.BE is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen. De klant kan echter een beroep doen op elke bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil met ONESTOPMEDICALSHOP.BE.

20.2. Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution - online geschillenbeslechting) waarop de consument en de onderneming zowel binnenlandse als grensoverschrijdende geschillen snel en doeltreffend (lees: online) onderling kunnen beslechten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Deze instantie treedt als scheidsrechter op om een oplossing voor te stellen. Het platform is gebruiksvriendelijk en meertalig.

Het systeem onderscheidt zich door een procedure in 4 stappen:

1) De consument vult een klachtenformulier in en verzendt het.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die de consument een ADR-orgaan (Alternative Dispute Resolution - alternatieve geschillenbeslechting) voorstelt.

3) Zodra de consument en de onderneming overeenstemming hebben bereikt over een ADR-orgaan, speelt het ODR-platform het dossier automatisch door aan dit orgaan.

4) Het ADR-orgaan werkt het dossier volledig online af en verbindt zich ertoe om binnen 90 dagen een oplossing te vinden.

De klant kan hiervan uiteraard gebruikmaken.

20.3. Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil dat zou voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie, de nakoming of de niet-nakoming, de onderbreking of de beëindiging van deze AVV, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle contractuele relaties tussen de klant en ONESTOPMEDICALSHOP.BE zijn onderworpen aan het Belgisch recht.